RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administrator danych i kontakt do niego

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Gostyninie, ul.Polna 36.

Można kontaktować się z nami w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin
  2. pod adresem poczty elektronicznej:
  3. telefonicznie:

 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: iodmzesip@wp.pl
  2. listownie: ul. Polna 36, 09-500 Gostynin

 

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienia obowiązku dotyczącego prowadzenia i uzupełniania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

W ramach wykonywania ustawowych obowiązków odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO, czyli wypełnienia przez placówkę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach: Prawo Oświatowe, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych.

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych w zakresie wizerunku.

 

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców

Będziemy udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Powierzamy również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej. Podmiotem, któremu placówka udostępnia dane osobowe jest także Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przeszkoli w Gostyninie, który wspiera naszą działalność od strony księgowej i administracyjno – prawnej.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych i Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt. W przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.

 

Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

 

Informacje o prawie do wycofania zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 0-193 Warszawa.

 

Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych

Jeśli podanie danych wynika z przepisu prawa, to jest ono obowiązkowe. Niepodanie danych wiązać się będzie z konsekwencjami, np. nieprzyznanie świadczenia, nieprzyjęcie kandydata do placówki, itp.

W przypadku umów, podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy.

W przypadku zgód, podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe.

 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Dyrektor Szkoły

Robert Pypkowski