PIERWSZY STATUT SZKOŁY
STATUT SZKOŁY - wersja z 18.09.2019 r.
STATUT SZKOŁY - wersja z 25.03.2020 r.
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 im. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV w GOSTYNINIE - wersja z 06.10.2021 r.
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 im. KSIĘCIA MAZOWIECKIEGO SIEMOWITA IV w GOSTYNINIE - wersja z 14.109.2022 r. -NOWY
STATUT ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO w GOSTYNINIE - wersja z 06.10.2021 r.
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNINIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNEJ DLA DYREKTORA
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNE DLA NAUCZYCIELA
MOTYWACJA DZIECKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KOMPUTERA -
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH POZA OBSZAREM ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH -
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
WYPRAWKA UCZNIA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2022/2023
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PLAN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI ds. SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
REGULAMIN ŚWIETLICY
REGULAMIN MONITORINGU
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ POD WPŁYWEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE
ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
INSTRUKCJA KANCELARYJNA
REGULAMIN PRACY
ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW
REGULAMIN PEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI
DYŻURÓW W CZASIE PRZERW
RGULAMIN HALI SPORTOWEJ
REGULAMI PŁYWALNI
REGULAMIN SIŁOWNI
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W GOSTYNINIE
DOBRA PRAKTYKA CATERINGOWA PROWADZONA PRZEZ KUCHNIĘ
PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI
KARTA SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELI
PROCEDURY MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIKI
DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
IPET
KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WNIOSEK O BADANIE: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE, DIAGNOZĘ SI
WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ UCZNIA/ UCZENNICY
W N I O S E K RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O WYDANIE ORZECZENIA /OPINII WWR O DZIECKU
ZGODA NA BADANIE PRZESIEWOWE - LOGOPEDYCZNE
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ I ZALECONYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW